• Kreu
  • Njoftime
  • Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri hap Thirrje të reja për Propozime

Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri hap Thirrje të reja për Propozime

Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri sapo ka çelur Thirrje të reja për Propozime (THpP) sipas instrumenteve financiarë si më poshtë vijon:
I. IPA/CSF and Media Programme 2016-2017. Support to Civil Society Organizations capacities
7 (shtatë) Lotet e mbështetjes dhe madhësia minimale dhe maksimale e granteve për secilin prej tyre janë si më poshtë:

1. Good Governance, media and transparency (EUR 200,000 – EUR 300,000)
2. Social economy (EUR 200,000 – EUR 400,000)
3. Human Rights and Fundamental Freedom (EUR 200,000 – EUR 400,000)
4. Rights to health and mainstreaming rights for people with disabilities (EUR 150,000 – EUR 350,000) – Objektivat 1,2,3 (EUR 150,000 – EUR 200,000) – Objektivat 4,5
5. Environment protection (EUR 200,000 – EUR 300,000)
6. Rural development (EUR 150,000 – EUR 200,000)
7. Media and Freedom of expression and opinion (EUR 250,000 – EUR 300,000)

Kohëzgjatja e projektit për secilin nga lotet është nga 24-36 muaj. Pjesa e bashkëfinancimit varion nga 5 deri ne 40 perqind. Te gjitha lotet, me përjashtim të Lotit mbi zhvillimin Rural e kanë të detyrueshme dhenien e granteve të vogla.

Thirrja është e kufizuar (aplikim me koncept note) dhe ka si afat të dorëzimit datën 24 Korrik, 2017, ora 12:00 (sipas orës lokale të Brukselit).

Për informacion të detajuar referojuni linkut: Call on Civil society capacity building

Print