Të tjera


TRAJNIMI "VIGJILENCA MJEDISORE" PËR PËRFAQËSUES TË OSHC-TË MJEDISORE

Politik-bërja dhe vendimmarrja mjedisore është në një fazë të rëndësishme për shkak të momentit të dialogut politik të Shqipërisë për integrimin e saj në BE (përafrimit të politikave mjedisore sipas acquis mjedisore/kapitullit 27).

Nisur nga kjo, roli i organizatave të shoqërisë civile është katalizator dhe i domosdoshëm për orientimin e politikave mjedisore vendase drejt modeleve të BE-së dhe nxitjen e pjesëmarrjes dhe transparencës së këtyre proceseve. Për të rritur pjesëmarrjen dhe efektivitetin e ndërveprimit midis organizatave të shoqërisë civile dhe strukturave vendimmarrëse përgjegjëse për politikat mjedisore dhe energjetike, vigjilimi dhe pjesëmarrja e zëshme është e nevojshme.

Qendra EDEN, në datat 7 dhe 11 Tetor, organizoi dy trajnime për ngritjen e kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile (OSHC-ve) mbi vigjilencën mjedisore me synim forcimin e rolit dhe pozicionit të OSHC-ve në procesin e anëtarësimit të vendit në BE, fokusuar tek politikat mjedisore. Në këtë program trajnimi përfituan më shumë se +15 Organizata të Shoqërisë Civile mjedisore, por jo vetëm.

Përgjatë këtij trajnimi, përfaqësuesit e OSHC-ve u njohën me praktikën e vigjilencës mjedisore, hapat kryesorë në fillimin e një fushate vigjiluese, historikun e vigjilencës mjedisore në vend dhe rajon, raste të mundshme aktuale që mund të merren në vigjilim nga OSHC-të mjedisore. Ne vijim, pjesëmarrësit ndërvepruan për të ndërtuar plane për fushata vigjiluese mjedisore, duke e kombinuar me eksperiencën e tyre të mëparshme me njohuritë dhe aftësitë e përfituara përgjatë trajnimit.

Programi për ngritjen e kapaciteteve të OSHC në vigjilencën mjedisore vjen si pjesë e projektit “Fuqizimi i aktivizimit dhe kontributit të Organizatave të Shoqërisë Civile në integrimin e Shqipërisë në BE“, në zbatim nga Qendra mjedisore EDEN dhe EDMI, mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian në kuadër të programit IPA 2017.

Qëndroni më të informuar për mjedisin

Regjistrohuni për të marrë përmbledhjen ditore të lajmeve mjedisore në e-mailin tuaj.